toPDF

alias toPDF = convertTo!PDF

Examples

PDF!double pdf = GammaSPDF!double(1, 3).toPDF;

Meta